Konklusjon i polskandalen

Styret i AS Vinmonopolet har funnet grunnlag for å vurdere oppsigelse av 2 ansatte som følge av uønsket påvirkning, og grunnlag for å vurdere endringsoppsigelser for 3 ansatte. 4 ansatte får skriftlig advarsel. Administrerende direktør Knut Grøholt har styrets tillit.

- Styret vil understreke at vi har behandlet to separate granskinger. Offentligheten har i stor grad sett disse sakene i sammenheng, men både de granskedes rolle og grunnlaget de er vurdert på er ulikt. Vi har behandlet hver sak individuelt, derfor er det naturlig at utfallet også er ulikt, understreker styreleder Harald Arnkværn.

Styret i AS Vinmonopolet har behandlet følgende saker:

1. Uønsket påvirkning av ansatte
Styret behandlet "Ekjord-saken". Som grunnlag for saksbehandlingen forelå det individuelle faktarapporter fra advokat Erling Grimstad vedrørende 15 butikksjefer/butikkansatte. I tillegg ble det fremlagt skriftlig arbeidsrettslig vurdering vedrørende hver enkelt foretatt av advokat Trond Stang, Advokatfirmaet Schjødt.

Vurdering
I Ekjord-saken var det blitt påpekt følgende forhold:
i) sponsing av enkeltutsalgs julebord i form av at alkoholholdige drikkevarer ble stilt til disposisjon
ii) gaver til Vinmonopol-ansatte
iii) regelstridige arrangementer for butikksjefer i form av invitasjon til Hankø Yacht Club med middag og overnatting
iv) regelstridig arrangement i form av golfturer
v) regelstridig deltagelse på idrettsarrangement m.v.

Ved styrets behandling ble hver enkelt ansatt vurdert individuelt og i forhold til den enkeltes overtredelse av Vinmonopolets etiske regler.

Vinmonopolets regler for tidsperioden er arbeidsreglement datert 22.11.1989, nytt arbeidsreglement datert 26.06.2001 samt Reglement fastsatt 08.02.2002.

Konklusjon:
På grunnlag av den foretatte individuelle vurdering vedtok styret at det
- for 2 ansatte ikke var grunnlag for noen reaksjoner
- for 4 ansatte skulle meddeles skriftlig advarsel for overtredelse av bedriftens regler
- for 3 ansatte skulle endringsoppsigelse vurderes
Endringsoppsigelse vil innebære at butikksjef blir oppsagt fra stillingen som butikksjef og tilbudt ny stilling som ekspeditør
- for 2 ansatte skulle oppsigelse vurderes
- 3 personer var ute av aktivt arbeid før tilfellene av uønsket påvirkning kom opp og foranlediger derfor ikke arbeidsrettslig reaksjon
- for 1 person er saken utsatt fordi faktum ikke var avklaret.

For en av de to som vurderes oppsagt foreligger det dissens i styret, i det et mindretall mente at endringsoppsigelse burde være tilstrekkelig.

I de tilfelle oppsigelse eller endringsoppsigelse skal vurderes vil det skje individuell behandling og saksbehandling etter arbeidsmiljølovens regler, - herunder drøftingsmøte etter aml § 57 før endelig vedtak eventuelt treffes. Styret gir administrasjonen fullmakt til å igangsette den prosess arbeidsmiljøloven. krever forut for vedtak om oppsigelse/endringsoppsigelse, samt eventuelt å fatte slikt vedtak.

De berørte er informert om styrets vedtak. Vinmonopolet har informert hver enkelt om sine rettigheter og muligheter for bistand, og tilbudt hjelp til den enkelte gjennom de støttetiltak Vinmonopolet selv kan tilby.

2. Administrerende direktør Knut Grøholts reiser
Styret i AS Vinmonopolet behandlet i styremøte 10.02.2005 forholdene rundt fire reiser foretatt av adm. direktør Knut Grøholt.
• Knut Grøholt med ektefelle ble invitert av Telenor og deltok på EM i Gøteborg i 1995. Dette var før Grøholt var ansatt i Vinmonopolet.
• Knut Grøholt med ektefelle ble invitert av Telenor og deltok på VM i Athen i 1997. Faktura stor NOK 3.500,- fra Telenor ble dekket av Knut Grøholt privat. Beløpet dekker kostnaden for flyreisen for ledsager.
• Knut Grøholt med ektefelle ble invitert av Jan Kåre Pedersen, Bravida, til OL i Sydney i 2000. De deltok på denne reisen. Bravida dekket alle utgifter.
• Knut Grøholt ble invitert av den italienske ambassade og deltok på en vinmesse i Verona, Italia, i 1996. Invitasjonen kom fra den italienske ambassaden og han fikk dekket alle utgifter til reise og opphold.

Styret har behandlet saken på grunnlag av faktumrapport fra Helge Kvamme, PricewaterhouseCoopers og arbeidsrettslig vurdering innhentet fra advokat Trond Stang, Advokatfirmaet Schjødt.

Vurdering:
Styret legger vesentlig vekt på at det er gått til dels lang tid siden reisene ble foretatt. Reisene til Athen og Sydney er rene relasjonsbyggingsreiser mellom næringslivsledere hvor Vinmonopolets kundeforhold til Telenor og Bravida var underordnet, og administrerende direktør hadde som følge av Vinmonopolets innkjøpsrutiner liten adgang til å påvirke kundeforholdet. Dessuten var turene kjent for styreleder. Styret er av den oppfatning at selskapets leder bør kunne delta i alminnelig relasjonsbygging blant norske næringslivsledere.

Når det gjelder reisen til Verona legger styret vekt på at denne skjedde etter invitasjon fra det italienske utenriksdepartement/italienske ambassade, og at det var en ren fagmesse hvor det var naturlig at administrerende direktør har deltatt, - og at kostnadene ble dekket av den italienske stat/messearrangøren og ikke av leverandører til Vinmonopolet.

Styret legger til grunn at administrerende direktør ikke har misligholdt sin arbeidsavtale ved å delta i de nevnte reiser.

Styret understreker at de reiser administrerende direktør har deltatt på er av en annen karakter enn der hvor enkeltansatte har fått bekostet reise av én enkelt leverandør av alkoholholdige varer. Påvirkning fra enkeltleverandører av alkoholholdige varer medfører risiko for forskjellsbehandling av leverandører til monopolvirksomheten.

Styret er videre av den oppfatning at Knut Grøholt har full tillit i sitt fortsatte virke som administrerende direktør i selskapet med sikte på å bringe bedriften videre, og at han har autoritet til å rydde opp i de øvrige forhold som nå er avdekket. Styret har ved denne vurdering også lagt vekt på de tiltak og den holdningsendring administrerende direktør har stått for, - herunder innføring av nye etiske regler (Reglement), informasjon i organisasjonen fra ledelsens side om dette og understrekning i årsrapporten for 2002 om viktigheten av korrekt opptreden, likebehandling av leverandører og merkenøytralitet.

Konklusjon:
Styret finner etter en samlet enstemmig vurdering å innstille overfor ansettelsesmyndigheten at Knut Grøholt fortsetter sin stilling som administrerende direktør i Vinmonopolet.

Knut Grøholt er informert om styrets vedtak.

3. Styrets videre håndtering
Styreleder Harald Arnkværn og nestleder Elsbeth Tronstad har i dag orientert Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten, saken er overlevert Arbeids- og sosialdepartementet til orientering og vurdering.

Ekjord AS
Firmaet Ekjord AS handlemåte overfor butikksjefer/butikkansatte er i strid med det regelverk firmaet har forpliktet seg til å følge overfor Vinmonopolet. Vinmonopolet har forholdet til Ekjord AS til vurdering, og vil innhente uttalelse fra advokat Frode Innjord, Advokatfirmaet Hjort, for å avklare hvilke reaksjonsalternativer som foreligger.

Videre undersøkelser
Styreleder har i dag overlevert Arbeids- og sosialdepartementet skriftlige redegjørelser for styrets behandling og konklusjoner i tilknytning til henholdsvis adm. direktør Grøholts fire nevnte reiser og "Ekjord-saken".

Det er avklart med advokat Erling Grimstad og advokat Trond Stang at man på grunnlag av indikasjoner mottatt i forbindelse med arbeidet med Ekjord-saken, vil foreta undersøkelser overfor ansatte og andre konkret angitte leverandører av alkoholholdige varer. Disse undersøkelsene vil starte umiddelbart. Administrerende direktør vil løpende rapportere til styreleder om dette arbeidet.

- Vinmonopolet står i en særstilling når det gjelder krav til klarhet, forståelse og etterlevelse av etiske regler. Dagens beslutninger er et skritt i videreføringen av styrets mangeårige arbeid på dette området, og det skal ende med at ingen finner grunnlag for å trekke vår etiske standard i tvil, fastslår styreleder Arnkværn.

Oslo, 11. februar 2005

Kilde: Vinmonopolet

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen