Tilsyn med bransjefokus

Arbeidstilsynet retter nå fokus mot hotell- og restaurantnæringen.

Det betyr i korte trekk av mange restauranter og hoteller får besøk av Arbeidstilsynets inspektører i nærmeste fremtid.
 
Fokuset er særlig rettet mot bruk av overtid, betaling for overtid, vaktlister og fridager, samt registrering av arbeidstid.
 
Rett til dokumentasjon
I slike sammenhenger har Arbeidstilsynet rett til å få dokumentasjon som er relevant i forhold til å kontrollere at bestemmelser i arbeidsmiljøloven blir overholdt.
 
Dette kan være vaktlister, lønnslipper for den enkelte arbeidstaker, timelister, arbeidskontrakter og lignende.
 
Ulike tiltak
Arbeidstilsynet har også myndighet til å fatte ulike vedtak dersom det etter en kontroll konstateres at loven ikke blir fulgt.
 
Slike vedtak kan gå ut på et pålegg om at ulovlige forhold rettes opp innen en viss frist, eller utstede tvangsmulkt dersom et pålegg om retting ikke fører frem.
 
Arbeidstilsynet vil også kunne politianmelde overtredelser, og dette kan igjen medføre at virksomheten blir ilagt bøter, skriver NHO Reiseliv.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen